QUY ĐỊNH CHUNG

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo 100% chi phí, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mục đích của Quỹ là:

1. Huy động mọi tiềm năng về tài lực, vật lực trên cơ sở lòng hảo tâm, từ thiện của tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các tài năng trẻ phát triển vì tương lai của nước nhà.

2. Phát hiện, cổ vũ và có chế độ, hình thức hỗ trợ phù hợp đối với những thanh thiếu niên có năng khiếu để tạo nguồn đào tạo nhân tài trên các lĩnh vực, nhất là đối với những tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

3. Thông qua hoạt động thực tiễn mà hướng dẫn, giúp đỡ các tài năng trẻ tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời kiến nghị với Nhà nước những chính sách bồi dưỡng, đào tạo nhân tài của đất nước ngay từ lứa tuổi thiếu niên.

* Tên giao dịch tiếng Anh của Quỹ là: FUND FOR YOUNG TALENTS OF VIETNAM ( Viết tắt là: FYTAVI )

* Địa chỉ Văn phòng Thường trực Quỹ có trụ sở chính: 15 Hồ Xuân Hương – Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội – Việt Nam

Tel: 043 9434031, Fax: 043 9448584

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam (Quỹ HTTNTVN) hoạt động trên phạm vi cả nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ), có chi nhánh đặt tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành Đoàn trên cả nước.

Quỹ HTTNTVN do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương sáng lập và đồng tổ chức. Báo Tiền Phong là cơ quan Thường trực của Quỹ. Quỹ do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Danh dự và được nhiều cơ quan, cá nhân có uy tín tự nguyện bảo trợ.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Quỹ HTTNTVN có chức năng phát hiện, bồi dưỡng và góp phần chăm sóc những thanh thiếu nhi có năng khiếu, những tài năng trẻ Việt Nam trên mọi lĩnh vực; huy động rộng rãi sự quan tâm, giúp đỡ của xã hội, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với những tài năng trẻ.

1. Khai thác mọi tiềm năng tài lực, vật lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tạo nguồn thu, nhằm thực hiện mục đích và các chức năng của Quỹ.

2. Phát hiện, hỗ trợ, giúp đỡ và cổ vũ những thanh thiếu nhi có năng khiếu để tiếp tục phát triển.

3. Trường hợp có đủ điều kiện, Quỹ có thể chủ động hoặc liên kết với các đơn vị đủ tư cách pháp nhân để tổ chức kinh doanh hợp pháp trên một số lĩnh vực: cho thuê văn phòng, kinh doanh văn hoá phẩm, cung ứng các dịch vụ liên quan đến in ấn, tổ chức hội nghị, hội thảo, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng năng khiếu văn học, nghệ thuật, kỹ năng sống, ngoại ngữ, tin học, thể thao,... nhằm tăng nguồn thu cho các hoạt động hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

1. Tiếp xúc, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho các hoạt động của Quỹ.

2. Điều phối và quyết định kế hoạch hỗ trợ tài năng trẻ hàng năm; yêu cầu các cấp bộ Đoàn, các hội đồng xét duyệt lập đầy đủ hồ sơ về tài năng trẻ trên các lĩnh vực để quyết định mức và hình thức hỗ trợ cho phù hợp.

3. Trực tiếp đề nghị các tổ chức, các cơ quan, các ngành và địa phương có liên quan để triển khai các hoạt động của Quỹ; tổ chức mạng lưới cộng tác viên để tuyên truyền và tham gia các hoạt động của Quỹ.

4. Thông tin về hoạt động của tài năng trẻ Việt Nam, in ấn, phát hành các tài liệu phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ sau khi được Nhà nước cho phép.

5. Tổ chức các hoạt động kinh doanh hợp pháp, phù hợp với mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Quỹ nhằm bảo tồn và phát triển nguồn thu cho Quỹ.

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Hoạt động tài chính của Quỹ được thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, Chỉ thị số 18/2003/CT-TTg ngày 1/9/2003 của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh công tác thực hiện quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước về chế độ tài chính.

1. Tài sản của Quỹ được sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả để phục vụ công tác và các hoạt động của Quỹ.

2. Tài sản của Quỹ được tính khấu hao theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Quỹ được tổ chức các hoạt động kinh doanh phù hợp để khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

1. Các nguồn thu của Quỹ:

a- Nguồn thu chủ yếu là do các tổ chức kinh tế - xã hội, các cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, tài trợ.

b- Nguồn thu từ việc tổ chức các hoạt động kinh doanh hợp pháp trên các lĩnh vực: cho thuê văn phòng, kinh doanh văn hoá phẩm, cung ứng các dịch vụ liên quan đến in ấn, tổ chức hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng năng khiếu văn học, nghệ thuật, kỹ năng sống, ngoại ngữ, tin học, thể thao...

c- Thu từ các hợp đồng liên kết khai thác cơ sở vật chất tại trụ sở của Quỹ (số 5 phố Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội).

d- Các nguồn thu sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung chi của Quỹ:

a- Chi thưởng cho những tài năng trẻ đoạt giải nhất các cuộc thi quốc gia và quốc tế; chi hỗ trợ cho các tài năng trẻ trên các lĩnh vực theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Điều hành (HĐĐH- hoặc Giám đốc Quỹ.

b- Chi Lễ tôn vinh, trao thưởng 10 Gương mặt trẻ và các cuộc gặp mặt Tài năng trẻ hàng năm.

c- Chi cấp học bổng, hỗ trợ các đối tượng của Quỹ (như Điều 9).

d- Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của Quỹ (chi lương, chi phí quản lý, chi hoạt động nghiệp vụ, cung ứng dịch vụ, chi mua sắm tài sản cố định…).

e- Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được giao.

g- Các khoản chi khác theo quy định, hướng dẫn của chế độ tài chính hiện hành.

- Các tài năng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. niên, nhi đồng Việt Nam được tiến cử là tài năng trẻ trên các lĩnh vực.

- Thanh niên (dưới 35 tuổi), thiếu niên, nhi đồng Việt Nam được tiến cử là tài năng trẻ trên các lĩnh vực.

- Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong cả nước phát hiện, tiến cử tài năng trẻ để đề nghị Quỹ có hình thức hỗ trợ phù hợp.

- Tiếp nhận đề nghị của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội hoặc các ngành, các tổ chức xã hội, các cá nhân gửi đến, xem xét kết quả các cuộc thi quốc gia và quốc tế, phân loại và lựa chọn tài năng trẻ xuất sắc.

- Tham khảo ý kiến của các cơ quan có liên quan, các chuyên gia trong Hội đồng Bảo trợ - Tư vấn và kết quả đánh giá của các Hội đồng giám khảo, các cấp có thẩm quyền để có thêm căn cứ xét duyệt.

- Hội đồng Điều hành tổ chức thẩm tra, xét duyệt và quyết định phương thức, hình thức và mức hỗ trợ.

- Cấp học bổng

- Trao phần thưởng

- Trao Sổ tiết kiệm

- Giới thiệu Tài năng trẻ với các doanh nhân thành đạt, các nhà hảo tâm, các đơn vị, tập đoàn kinh tế xã hội… trong và ngoài nước để họ bảo trợ, đỡ đầu giúp các tài năng trẻ có điều kiện tiếp tục phát triển.

- Đề nghị xét chọn hoặc hỗ trợ một phần về tài chính để đi học, nghiên cứu, tập huấn, tham dự các Cuộc thi Tài năng trẻ trong và ngoài nước.

CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

Hội đồng Điều hành (HĐĐH) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Quỹ HTTNTVN gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc Quỹ và các uỷ viên Hội đồng Điều hành Quỹ HTTNTVN (Theo Quyết định của Ban bí thư Trung ương Đoàn)

Nhiệm vụ của Hội đồng điều hành:

- Đề ra chủ trương, phương hướng hoạt động của Quỹ.

- Quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động từ đơn vị hành chính sang đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo 100% chi phí để tổ chức thêm một số hoạt động kinh doanh hợp pháp, nhằm tăng nguồn thu cho Quỹ.

- Quyết định việc hỗ trợ các tài năng trẻ.

- Động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có công lao đóng góp trong sự nghiệp bồi dưỡng tài năng trẻ Việt Nam.

1. Cơ quan Thường trực của Quỹ đặt tại Toà soạn Báo Tiền Phong – 15 Hồ Xuân Hương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam (theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong đó:

- Giám đốc Quỹ: Tổng biên tập Báo Tiền Phong

- Phó Giám đốc: 01 Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong và 01 Tổng giám đốc Công ty cổ phần DEVYT;

3. Bộ máy nhân sự Quỹ được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với tính chất, chức năng và nhiệm vụ của Quỹ, bao gồm:

- Văn phòng Thường trực Quỹ

- Phòng Kế hoạch – Tài vụ: (Kế toán trưởng là cán bộ phòng kế toán Báo Tiền Phong)

- Hội đồng Bảo trợ Quỹ

4. Nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Quỹ:

a- Thường trực và tham mưu trực tiếp cho HĐĐH để điều phối, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc kêu gọi, vận động các tổ chức xã hội trong và ngoài nước hỗ trợ về tinh thần, vật chất cho các hoạt động của Quỹ.

b- Tổ chức bầu chọn và trao thưởng thường niên cho “10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” (Theo Quyết định của Ban bí thư Trung ương Đoàn)

c- Chủ động tổ chức và thực hiện các hoạt động kinh doanh hợp pháp để tăng nguồn thu cho Quỹ, nhằm hỗ trợ các tài năng trẻ theo đúng mục đích, chức năng, nhiệm vụ và đối tượng của Quỹ.

d- Giải quyết mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến mọi hoạt động của Quỹ giữa hai kỳ họp của HĐĐH.

e- Đề xuất nội dung công tác và chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp toàn thể HĐĐH.

g- Giám đốc, Phó Giám đốc Quỹ, ủy viên thường trực HĐĐH chịu trách nhiệm trước HĐĐH về tổ chức triển khai mọi hoạt động thường niên của Quỹ theo Điều lệ và các quyết định của HĐĐH.

h- HĐĐH họp thường kỳ 6 tháng một lần. Thường trực Quỹ họp định kỳ 3 tháng một lần.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Hội đồng Điều hành của Quỹ HTTNTVN gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc Quỹ và các uỷ viên Hội đồng Điều hành Quỹ có trách nhiệm thực hiện Điều lệ này.

Trong quá trình hoạt động, Quỹ HTTNTVN chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn là cơ quan cao nhất có quyền phê duyệt mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ HTTNTVN.